10 to 12 December Osho Meditation Camp & Osho Birthday Celebration